Pomoc prawna dla osób fizycznych z Zabrza i okolic

Kancelaria specjalizuje się w sprawach:


§ Cywilnych

 • przygotowanie i negocjonowanie umów
 • postępowania przedsądowe w zakresie roszczeń cywilnoprawnych
 • dochodzenie roszczeń przed sądami powszechnymi
 • postępowania powypadkowe:
  • odszkodowania komunikacyjne - za szkody powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych,
  • szkody majątkowe (uszkodzenia pojazdu) i szkody niemajątkowe (tzw. „szkody na osobie”),
  • odszkodowania z tytułu śmierci osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym,
 • odszkodowania za błędy medyczne i szkody będące ich następstwem.

  Wyrok Sądu Apelacyjnego

  Wyrok Sądu OkręgowegoPodpisanie umowy


 

§ Karnych i karnych skarbowych

 • obrona oskarżonych w sprawach toczących się z oskarżenia publicznego
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w ramach postępowań karnych
 • inicjowanie postępowań z oskarżenia prywatnego
 • występowanie z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu niesłusznego skazania bądź warunków odbywania kary pozbawienia wolności

 

§ Rodzinnych

 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy opiekuńcze w tym o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • egzekucja kontaktów przed sądami polskimi oraz przed sądami państw Unii Europejskiej,
 • sprawy o rozwód i separację również w przypadku małżeństw zawartych poza granicami Polski.

 

§ Sprawach spadkowych

 • wnioski o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy spadkowe związane m.in. z polubownym i sądowym podziałem spadku.

 

§ Sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • wszelkie roszczenia związane ze stosunkiem pracy, przykładowe orzeczenie:
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
 • roszczenia odszkodowawcze z tytułu wypadków przy pracy wypłacane pracownikom przez pracodawców
 • jednorazowe odszkodowania z ZUS z tytułu wypadku przy pracy
 • renty z ZUS i tzw. „renty wyrównawcze”
 • zatrudnianie pracowników w Polsce i państwach Unii Europejskiej, również odwołania od decyzji A1, przykładowe orzeczenie:
  Wyrok Sądu Rejonowego w Zabrzu
 • doradztwo i szkolenia z zakresu BHP