Odszkodowania

§ Odszkodowania za błędy medyczne

Kancelaria reprezentuje klientów w procesach o naprawienie szkód wyrządzonych w następstwie zaniedbań związanych z procesem leczenia, takich jak błędy medyczne i zakażenia szpitalne.

Wyrok Sądu Apelacyjnego

Wyrok Sądu Okręgowego

 

§ Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Kancelaria reprezentuje klientów na wszystkich etapach postępowania o naprawienie szkód będących następstwem wypadku komunikacyjnego. Likwidacja szkody może polegać na pozasądowych mediacjach z ubezpieczycielami sprawców wypadków i kolizji drogowych, jak również na reprezentacji w procesach sądowych, zarówno cywilnych, jak i karnych.

 

Podpisanie dokumentów

 

 

§ Odszkodowania za wypadki przy pracy

Pracownicy, którzy ulegli wypadkom przy pracy, mogą domagać się od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz od pracodawcy bądź jego ubezpieczyciela odszkodowania za poniesione straty materialne – w tym obniżenie dochodów – oraz zadośćuczynienia za ból i cierpienie. Kancelaria reprezentuje pracowników w celu ustalenia, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy. Działamy w sprawach rentowych i odszkodowawczych, a także w postępowaniach mediacyjnych i sądowych zmierzających do likwidacji wszelkich strat będących następstwem wypadku przy pracy.

 

§ Odszkodowania za pracę w godzinach nadliczbowych

Wynagrodzenie wraz z dodatkiem za godziny nadliczbowe przysługuje wszystkim pracownikom świadczącym pracę ponad obowiązujące ich normy. Dotyczy to również osób zatrudnionych w systemie zadaniowym. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Kancelaria reprezentuje swoich Klientów podczas całości postępowania dążącego do wyegzekwowania odpowiedniego odszkodowania w związku z pracą w godzinach nadliczbowych. link

 

§ Szkody lotnicze

Szkody lotnicze są następstwem odwołania lub opóźnienia lotu, utraty, uszkodzenia bądź opóźnienia otrzymania bagażu, a także nadkompletu pasażerów (overbooking). Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia swoich praw z przedstawicielami linii lotniczych, lotnisk itp.

 

§ Skargi do Strasburga

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Ten tryb postępowania umożliwia naprawienie krzywd wyrządzonych w następstwie naruszenia praw człowieka przewidzianych w europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

 

Pomoc prawnika w uzyskaniu odszkodowania – Zabrze

Uzyskanie odszkodowania jest bardzo długim i żmudnym procesem, który wymaga zgromadzenia odpowiednich dowodów i właściwego ich uargumentowania. Z tego powodu dobrym wyborem jest postawienie na pomoc specjalistów, którzy orientują się w aktualnych przepisach i wiedzą, jak występować przed sądem. Niekiedy spory dotyczące odszkodowań da się załatwić w procesie przedsądowym, jednak czasem dojście do porozumienia jest znacznie trudniejsze. Prawnik może zająć się złożeniem odpowiednich dokumentów i reprezentacją swojego Klienta w sądzie.

Walczymy o odszkodowania w Zabrzu oraz okolicznych miejscowościach. Staramy się uzyskać jak najwyższą kwotę. Reprezentujemy naszych Klientów zwłaszcza w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi, sprawcami szkód, pracodawcami czy placówkami medycznymi. Często są to wymagające procesy, w których osoba fizyczna występuje przeciwko dużej organizacji. Z chęcią podejmujemy się również spraw, gdy poszkodowana jest większa liczba osób.

 

Doradztwo w zakresie odszkodowań

Pomoc adwokata może być niezbędna również w sytuacji, gdy dana osoba chce się upewnić, że doszło do naruszenia przepisów i przysługuje jej możliwość ubiegania się o odszkodowanie. Specjalista dysponuje szeroką wiedzą, dlatego potrafi odpowiednio interpretować obowiązujące prawo i stwierdzić, czy w konkretnym przypadku szansa na uzyskanie pieniędzy jest wystarczająco duża. Doradztwo ze strony prawnika jest zatem bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ostateczną decyzję Klienta. Jeśli postanowi on, że chce ubiegać się o wypłacenie odszkodowania, podejmujemy kolejne działania. Tworzymy niezbędną dokumentację, a także reprezentujemy naszego Klienta przed sądem. Postępowania w sprawach o odszkodowania w Zabrze mogą trwać nawet kilka lat, jednak staramy się, by pieniądze zostały przyznane jak najszybciej, w jak najwyższej możliwej kwocie.

Walczymy o odszkodowania w Gliwicach, Zabrzu, a także Rudzie Śląskiej i innych miastach na terenie Śląska. Pomagamy zarówno osobom fizycznym, jak i właścicielom przedsiębiorstw. Mamy na koncie wiele spraw zakończonych powodzeniem – wypłaceniem należnego odszkodowania.