Kancelaria specjalizuje się w sprawach:
 • przygotowanie i negocjonowanie umów
 • postępowania przedsądowe w zakresie roszczeń cywilnoprawnych
 • dochodzenie roszczeń przed sądami powszechnymi
 • postępowania powypadkowe:
  • odszkodowania komunikacyjne - za szkody powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych,
  • szkody majątkowe (uszkodzenia pojazdu) i szkody niemajątkowe (tzw. „szkody na osobie”),
  • odszkodowania z tytułu śmierci osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym,
  • odszkodowania za błędy medyczne i szkody będące ich następstwem.
 • obrona oskarżonych w sprawach toczących się z oskarżenia publicznego
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w ramach postępowań karnych
 • inicjowanie postępowań z oskarżenia prywatnego
 • występowanie z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu niesłusznego skazania bądź warunków odbywania kary pozbawienia wolności
 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy opiekuńcze w tym o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • egzekucja kontaktów przed sądami polskimi oraz przed sądami państw Unii Europejskiej,
 • sprawy o rozwód i separację również w przypadku małżeństw zawartych poza granicami Polski.
 • wnioski o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy spadkowe związane m.in. z polubownym i sądowym podziałem spadku.
 • wszelkie roszczenia związane ze stosunkiem pracy
 • roszczenia odszkodowawcze z tytułu wypadków przy pracy wypłacane pracownikom przez pracodawców
 • jednorazowe odszkodowania z ZUS z tytułu wypadku przy pracy
 • renty z ZUS i tzw. „renty wyrównawcze”
 • zatrudnianie pracowników w Polsce i państwach Unii Europejskiej
 • doradztwo i szkolenia z zakresu BHP
Przedmiotem działalności kancelarii jest między innymi obsługa prawna firm w zakresie ich bieżącego funkcjonowania. W szczególności zaś pomoc w zakresie:
 • zakładania spółek i ich oddziałów,
 • rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i dokonywania zgłoszeń innym organom ewidencyjnym takim jak ZUS, urzędy skarbowe i statystyczne,
 • sporządzania umów i aktów korporacyjnych,
 • doradztwa przy zawieraniu kontraktów gospodarczych. Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach przedsądowych, mediacyjnych, a także w procesach sądowych oraz w postępowaniach egzekucyjnych.
mily
strefa
rob
Kancelaria reprezentuje klientów w procesach o naprawienie szkód wyrządzonych w następstwie zaniedbań związanych z procesem leczenia takich jak błędy medyczne i zakażenia szpitalne.

 
Kancelaria reprezentuje klientów na wszystkich etapach postępowania o naprawienie szkód będących następstwem wypadku komunikacyjnego. Likwidacja szkody może polegać na pozasądowych mediacjach z ubezpieczycielami sprawców wypadków i kolizji drogowych, jak również na reprezentacji w procesach sądowych zarówno cywilnych jak i karnych.
Pracownicy, którzy ulegli wypadkom przy pracy mogą domagać się od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz od pracodawcy bądź jego ubezpieczyciela odszkodowania za poniesione straty materialne - w tym obniżenie dochodów - oraz zadośćuczynienia za ból i cierpienie. Kancelaria reprezentuje pracowników w celu ustalenia, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy; w sprawach rentowych i odszkodowawczych , a także w postępowaniach mediacyjnych i sądowych zmierzających do likwidacji wszelkich strat będących następstwem wypadku przy pracy.
Wynagrodzenie wraz z dodatkiem za godziny nadliczbowe przysługuje wszystkim pracownikom świadczącym pracę ponad obowiązujące ich normy. Dotyczy to również osób zatrudnionych w systemie zadaniowym. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Kancelaria reprezentuje swoich Klientów podczas całości postępowania dążącego do wyegzekwowania odpowiedniego odszkodowania w związku z pracą w godzinach nadliczbowych.
Szkody lotnicze są następstwem odwołania lub opóźnienia lotu, utraty, uszkodzenia bądź opóźnienia otrzymania bagażu, a także nadkompletu pasażerów (overbooking). Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia swoich praw z przedstawicielami linii lotniczych, lotnisk itp.
Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Ten tryb postępowania umożliwia naprawienie krzywd wyrządzonych w następstwie naruszenia praw człowieka przewidzianych w europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz przedszkoli, szkół - do poziomu podstawowego do ponadgimnazjalnego - i innych placówek oświatowych. Wspieramy w procesie redagowania i aktualizacji statutów i regulaminów oraz realizacji wymogów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Redagujemy również pisma i oferujemy zastępstwo procesowe między innymi w sprawach:
 • pracowniczych,
 • podlegających przepisom ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • będących następstwem zdarzeń nagłych i wypadków z udziałem dzieci.
logotypy szkola
logotypy szkola
logotypy szkola
logotypy szkola
logotypy szkola
 
Kancelaria zapewnia pomoc prawną w celu dostosowania standardów prowadzonej przez naszych Klientów działalności gospodarczej do wymogów stawianych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W szczególności przygotowujemy politykę bezpieczeństwa, instrukcję, plan sprawdzeń, niezbędną ewidencję i upoważnienia oraz zapewniamy przeszkolenie pracowników.

Kancelaria adwokacka dr Beata Bieniek – Zabrze

Kancelaria adwokacka dr Beata Bieniek to miejsce, w którym każdy otrzymać może kompetentną i kompleksową pomoc prawną. Szeroki zakres specjalizacji pozwala nam z powodzeniem reprezentować zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Oferujemy kompleksową obsługę prawną firm, a także indywidualne konsultacje prawne w zakresie wielu dziedzin legislacji. Wyróżnia nas przede wszystkim profesjonalizm, a także empatyczne podejście do każdej sprawy. Wszystkich Klientów traktujemy jednakowo, zawsze stawiając ich dobro na pierwszym miejscu. Dbamy również o całkowitą przejrzystość naszych działań i doskonałą komunikację z Klientem.

Pomoc prawna i konsultacje prawne – zakres usług

Wyróżnikiem naszej kancelarii jest szeroka gama usług z zakresu różnych dziedzin prawa. Prowadzimy głównie sprawy:

Ponadto udzielamy szeroko zakrojonych porad i konsultacji oraz zajmujemy się innymi zagadnieniami z zakresu prawa. Do każdego zadania podchodzimy w sposób indywidualny, bazując na naszym ogromnym doświadczeniu i bogatej wiedzy. Każdą sytuację poddajemy wnikliwej analizie po to, by móc zapewnić Państwu najlepszą możliwą opiekę prawną. Pomagamy w uzyskaniu należnych odszkodowań i sprawiedliwych wyroków, reprezentując naszych Klientów przed sądami i wszędzie tam, gdzie jest to konieczne.

Nieustannie dążymy do tego, abyście Państwo obdarzyli nas zaufaniem. Oferujemy dogodne warunki współpracy, odpowiadając na potrzeby i preferencje. Na bieżąco informujemy również o postępach w sprawie i podejmowanych przez nas działaniach, wierząc, że poprawna komunikacja w obie strony jest jednym z głównych filarów decydujących o udanej współpracy adwokata z Klientem.

Kompetentny prawnik Zabrze – dr Beata Bieniek

Zdajemy sobie sprawę, że konieczność skorzystania z usług prawnika często wiąże się z niemiłymi okolicznościami. Nie warto jednak lekceważyć tej kwestii i powierzać spraw związanych z ważnymi sferami życia przypadkowej osobie. Jeśli potrzebują Państwo pomocy kompetentnego adwokata w Zabrzu lub na Śląsku, serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii. Postaramy się zadbać o Państwa interesy w najlepszy możliwy sposób.


Nasz Zespół

dr Beata Bieniek dr Beata Bieniek
Adwokat Aneta Stępniewska Adwokat Aneta Stępniewska

więcej więcej

Szybki Kontakt

Kancelaria Adwokacka
ul. 3-go Maja 22/1
41-800 Zabrze
Sekretariat
tel. stacj.: 32 272 70 35
tel. kom.: +48 571 231 141
więcej więcej