Kancelaria specjalizuje się w sprawach:
 • przygotowanie i negocjonowanie umów
 • postępowania przedsądowe w zakresie roszczeń cywilnoprawnych
 • dochodzenie roszczeń przed sądami powszechnymi
 • postępowania powypadkowe:
  • odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych
  • szkody majątkowe (uszkodzenia pojazdu) i szkody niemajątkowe (tzw. „szkody na osobie”)
  • odszkodowania z tytułu śmierci osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym
  • odszkodowania za szkody będące następstwem błędu lekarskiego
 • obrona oskarżonych w sprawach toczących się z oskarżenia publicznego
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w ramach postępowań karnych
 • inicjowanie postępowań z oskarżenia prywatnego
 • występowanie z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu niesłusznego skazania bądź warunków odbywania kary pozbawienia wolności
 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy opiekuńcze
 • egzekucja kontaktów przed sądami polskimi oraz przed sądami państw Unii Europejskiej
 • sprawy o rozwód i separację również w przypadku małżeństw zawartych poza granicami Polski
 • wnioski o stwierdzenie nabycia spadku
 • polubowne i sądowe działy spadku
 • wszelkie roszczenia związane ze stosunkiem pracy
 • roszczenia odszkodowawcze z tytułu wypadków przy pracy wypłacane pracownikom przez pracodawców
 • jednorazowe odszkodowania z ZUS z tytułu wypadku przy pracy
 • renty z ZUS i tzw. „renty wyrównawcze”
 • zatrudnianie pracowników w Polsce i państwach Unii Europejskiej
 • doradztwo i szkolenia z zakresu BHP
Kancelaria zapewnia obsługę prawną w zakresie bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstw i spółek prawa handlowego; a w szczególności wspiera w procesie:
 • zakładania spółek i ich oddziałów,
 • rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i dokonywania zgłoszeń innym organom ewidencyjnym takim jak ZUS, urzędy skarbowe i statystyczne,
 • sporządzania umów i aktów korporacyjnych,
 • doradztwa przy zawieraniu kontraktów gospodarczych. Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach przedsądowych, mediacyjnych oraz w procesach sądowych oraz w postępowaniach egzekucyjnych.
Kancelaria reprezentuje klientów w procesach o naprawienie szkód wyrządzonych w następstwie zaniedbań związanych z procesem leczenia takich jak błędy medyczne i zakażenia szpitalne.

 
Kancelaria reprezentuje klientów na wszystkich etapach postępowania o naprawienie szkód będących następstwem wypadku komunikacyjnego. Likwidacja szkody może polegać na pozasądowych mediacjach z ubezpieczycielami sprawców wypadków i kolizji drogowych, jak również na reprezentacji w procesach sądowych zarówno cywilnych jak i karnych.
Pracownicy, którzy ulegli wypadkom przy pracy mogą domagać się od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz od pracodawcy bądź jego ubezpieczyciela odszkodowania za poniesione straty materialne - w tym obniżenie dochodów - oraz zadośćuczynienia za ból i cierpienie. Kancelaria reprezentuje pracowników w celu ustalenia, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy; w sprawach rentowych i odszkodowawczych , a także w postępowaniach mediacyjnych i sądowych zmierzających do likwidacji wszelkich strat będących następstwem wypadku przy pracy.
Wynagrodzenie za pracę wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje wszystkim pracownikom świadczącym pracę ponad obowiązujące ich normy czasu pracy. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Warto pamiętać, że zatrudnienie w zadaniowym systemie czasu pracy nie pozbawia pracownika prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Szkody lotnicze są następstwem odwołania lotu; opóźnienia lotu; utraty, uszkodzenia bądź opóźnienia bagażu a także nadkompletu pasażerów (overbooking).
Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Ten tryb postępowania umożliwia naprawienie krzywd wyrządzonych w następstwie naruszenia praw człowieka przewidzianych w europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz przedszkoli, szkół - do poziomu podstawowego do ponadgimnazjalnego - i innych placówek oświatowych. Wspieramy w procesie redagowania i aktualizacji statutów i regulaminów; realizacji wymogów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych; redagujemy pisma i oferujemy zastępstwo procesowe między innymi w sprawach:
 • pracowniczych,
 • podlegających przepisom ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • będących następstwem zdarzeń nagłych i wypadków z udziałem dzieci.
 
Kancelaria zapewnia pomoc prawną w celu dostosowania standardów prowadzonej przez naszych Klientów działalności gospodarczej do wymogów stawianych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W szczególności przygotowujemy politykę bezpieczeństwa, instrukcję, plan sprawdzeń, niezbędną ewidencję i upoważnienia oraz zapewniamy przeszkolenie pracowników.

Nasz Zespół

dr Beata Bieniek dr Beata Bieniek
Apl. Adw. Małgorzata Giela Apl. Adw. Małgorzata Giela
Apl. Adw. Małgorzata Giela Asystentka Daniela Krotofil
więcej

Szybki Kontakt

Kancelaria Adwokacka
ul. 3-go Maja 22/1
41-800 Zabrze
Sekretariat
tel. stacj.: 32 272 70 35
tel. kom.: +48 571 231 141
więcej