Kancelaria specjalizuje się w sprawach:
 • przygotowanie i negocjonowanie umów
 • postępowania przedsądowe w zakresie roszczeń cywilnoprawnych
 • dochodzenie roszczeń przed sądami powszechnymi
 • postępowania powypadkowe:
  • odszkodowania komunikacyjne - za szkody powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych,
  • szkody majątkowe (uszkodzenia pojazdu) i szkody niemajątkowe (tzw. „szkody na osobie”),
  • odszkodowania z tytułu śmierci osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym,
  • odszkodowania za błędy medyczne i szkody będące ich następstwem.
 • obrona oskarżonych w sprawach toczących się z oskarżenia publicznego
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w ramach postępowań karnych
 • inicjowanie postępowań z oskarżenia prywatnego
 • występowanie z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu niesłusznego skazania bądź warunków odbywania kary pozbawienia wolności
 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy opiekuńcze w tym o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • egzekucja kontaktów przed sądami polskimi oraz przed sądami państw Unii Europejskiej,
 • sprawy o rozwód i separację również w przypadku małżeństw zawartych poza granicami Polski.
 • wnioski o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy spadkowe związane m.in. z polubownym i sądowym podziałem spadku.
 • wszelkie roszczenia związane ze stosunkiem pracy
 • roszczenia odszkodowawcze z tytułu wypadków przy pracy wypłacane pracownikom przez pracodawców
 • jednorazowe odszkodowania z ZUS z tytułu wypadku przy pracy
 • renty z ZUS i tzw. „renty wyrównawcze”
 • zatrudnianie pracowników w Polsce i państwach Unii Europejskiej
 • doradztwo i szkolenia z zakresu BHP
Przedmiotem działalności kancelarii jest między innymi obsługa prawna firm w zakresie ich bieżącego funkcjonowania. W szczególności zaś pomoc w zakresie:
 • zakładania spółek i ich oddziałów,
 • rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i dokonywania zgłoszeń innym organom ewidencyjnym takim jak ZUS, urzędy skarbowe i statystyczne,
 • sporządzania umów i aktów korporacyjnych,
 • doradztwa przy zawieraniu kontraktów gospodarczych. Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach przedsądowych, mediacyjnych, a także w procesach sądowych oraz w postępowaniach egzekucyjnych.
mily
strefa
rob
Kancelaria reprezentuje klientów w procesach o naprawienie szkód wyrządzonych w następstwie zaniedbań związanych z procesem leczenia takich jak błędy medyczne i zakażenia szpitalne.

 
Kancelaria reprezentuje klientów na wszystkich etapach postępowania o naprawienie szkód będących następstwem wypadku komunikacyjnego. Likwidacja szkody może polegać na pozasądowych mediacjach z ubezpieczycielami sprawców wypadków i kolizji drogowych, jak również na reprezentacji w procesach sądowych zarówno cywilnych jak i karnych.
Pracownicy, którzy ulegli wypadkom przy pracy mogą domagać się od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz od pracodawcy bądź jego ubezpieczyciela odszkodowania za poniesione straty materialne - w tym obniżenie dochodów - oraz zadośćuczynienia za ból i cierpienie. Kancelaria reprezentuje pracowników w celu ustalenia, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy; w sprawach rentowych i odszkodowawczych , a także w postępowaniach mediacyjnych i sądowych zmierzających do likwidacji wszelkich strat będących następstwem wypadku przy pracy.
Wynagrodzenie wraz z dodatkiem za godziny nadliczbowe przysługuje wszystkim pracownikom świadczącym pracę ponad obowiązujące ich normy. Dotyczy to również osób zatrudnionych w systemie zadaniowym. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Kancelaria reprezentuje swoich Klientów podczas całości postępowania dążącego do wyegzekwowania odpowiedniego odszkodowania w związku z pracą w godzinach nadliczbowych.
Szkody lotnicze są następstwem odwołania lub opóźnienia lotu, utraty, uszkodzenia bądź opóźnienia otrzymania bagażu, a także nadkompletu pasażerów (overbooking). Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia swoich praw z przedstawicielami linii lotniczych, lotnisk itp.
Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Ten tryb postępowania umożliwia naprawienie krzywd wyrządzonych w następstwie naruszenia praw człowieka przewidzianych w europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz przedszkoli, szkół - do poziomu podstawowego do ponadgimnazjalnego - i innych placówek oświatowych. Wspieramy w procesie redagowania i aktualizacji statutów i regulaminów oraz realizacji wymogów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Redagujemy również pisma i oferujemy zastępstwo procesowe między innymi w sprawach:
 • pracowniczych,
 • podlegających przepisom ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • będących następstwem zdarzeń nagłych i wypadków z udziałem dzieci.
logotypy szkola
logotypy szkola
logotypy szkola
logotypy szkola
logotypy szkola
 
Kancelaria zapewnia pomoc prawną w celu dostosowania standardów prowadzonej przez naszych Klientów działalności gospodarczej do wymogów stawianych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W szczególności przygotowujemy politykę bezpieczeństwa, instrukcję, plan sprawdzeń, niezbędną ewidencję i upoważnienia oraz zapewniamy przeszkolenie pracowników.

Kancelaria adwokacka dr Beata Bieniek – Zabrze

Kancelaria adwokacka dr Beata Bieniek to miejsce, w którym każdy otrzymać może kompetentną i kompleksową pomoc prawną. Szeroki zakres specjalizacji pozwala nam z powodzeniem reprezentować zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Oferujemy kompleksową obsługę prawną firm, a także indywidualne konsultacje prawne w zakresie wielu dziedzin legislacji. Wyróżnia nas przede wszystkim profesjonalizm, a także empatyczne podejście do każdej sprawy. Wszystkich Klientów traktujemy jednakowo, zawsze stawiając ich dobro na pierwszym miejscu. Dbamy również o całkowitą przejrzystość naszych działań i doskonałą komunikację z Klientem.

Pomoc prawna i konsultacje prawne – zakres usług

Wyróżnikiem naszej kancelarii jest szeroka gama usług z zakresu różnych dziedzin prawa. Prowadzimy głównie sprawy:

Ponadto udzielamy szeroko zakrojonych porad i konsultacji oraz zajmujemy się innymi zagadnieniami z zakresu prawa. Do każdego zadania podchodzimy w sposób indywidualny, bazując na naszym ogromnym doświadczeniu i bogatej wiedzy. Każdą sytuację poddajemy wnikliwej analizie po to, by móc zapewnić Państwu najlepszą możliwą opiekę prawną. Pomagamy w uzyskaniu należnych odszkodowań i sprawiedliwych wyroków, reprezentując naszych Klientów przed sądami i wszędzie tam, gdzie jest to konieczne.

Nieustannie dążymy do tego, abyście Państwo obdarzyli nas zaufaniem. Oferujemy dogodne warunki współpracy, odpowiadając na potrzeby i preferencje. Na bieżąco informujemy również o postępach w sprawie i podejmowanych przez nas działaniach, wierząc, że poprawna komunikacja w obie strony jest jednym z głównych filarów decydujących o udanej współpracy adwokata z Klientem.

Kompetentny prawnik Zabrze – dr Beata Bieniek

Zdajemy sobie sprawę, że konieczność skorzystania z usług prawnika często wiąże się z niemiłymi okolicznościami. Nie warto jednak lekceważyć tej kwestii i powierzać spraw związanych z ważnymi sferami życia przypadkowej osobie. Jeśli potrzebują Państwo pomocy kompetentnego adwokata w Zabrzu lub na Śląsku, serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii. Postaramy się zadbać o Państwa interesy w najlepszy możliwy sposób.


Nasz Zespół

dr Beata Bieniek dr Beata Bieniek
Apl. Adw. Małgorzata Giela Apl. Adw. Małgorzata Giela
Apl. Adw. Małgorzata Giela Asystentka Daniela Krotofil
więcej więcej

Szybki Kontakt

Kancelaria Adwokacka
ul. 3-go Maja 22/1
41-800 Zabrze
Sekretariat
tel. stacj.: 32 272 70 35
tel. kom.: +48 571 231 141
więcej więcej